Gobi Manchurian (1/2 Portion) + Mushroom Manchurian (1/2 Portion)

A combo of manchurians, Half portions of Gobi & Mushroom Manchurian provided

230.00